Idiomes
Cerca
pensar en positiu
ens fa competents

SIM - Servei d'Integració Laboral de MIFAS

Dm, 01/04/2008 - 10:51

La Fundació MIFAS treballa per afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat física. Un equip format per diferents professionals ajuden a les persones en recerca de feina a trobar un lloc de treball adient al seu perfil professional.

 

L’usuari:

La borsa de la Fundació MIFAS ofereix un servei personalitzat a l’usuari d’orientació, acompanyament i suport a la inserció a l’empresa a través de la figura del psicòleg-orientador.
L’orientació es realitza mitjançant la valoració de les competències, aptituds, necessitats i aspiracions per a l’accés al lloc de treball. Per tant, un cop realitzada una primera entrevista s’acorda un pla de treball per establir l’itinerari d’inserció a seguir. També es potencia l’adquisició d’habilitats en l’ús de les NTIC, especialment per realitzar accions de recerca d’ocupació.

Així doncs, es donen les eines, recursos i habilitats de recerca de feina necessaris per emprendre una recerca de feina activa. Un cop assolides aquestes eines, la persona ja és capaç de fer recerca de forma autònoma i, en el cas que sorgeixi alguna oferta de treball, si compleix els requisits, se li notifica.

 

L’empresa:

El Grup MIFAS ofereix el servei d’Inserció Laboral de persones amb discapacitat física a l’empresa donat que la Llei d’Integració social del minusvàlid (LISMI) estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

Amb caràcter excepcional, aquesta mesura de reserva pot ser substituïda, prèvia autorització administrativa, per altres mesures de tipus econòmic.

Grup MIFAS, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix un servei d’intermediació que proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés, des de la formació i la orientació fins a la pròpia selecció i incorporació laboral de les persones:

- Suport previ i seguiment de la contractació
- Orientació laboral, disseny i aplicació d’itineraris personalitzats
- Formació específica i/o en competències transversals
- Selecció de perfils professionals
-Seguiment de l’usuari i l’empresa al llarg del procés d’inserció

 

Requisits imprescindibles per inscriure’s al SIM:

-    Certificat o dictamen/proposta de reconeixement de la minusvalia física
-    Tarja d’inscripció al SOC (persones aturades demandants d’ocupació)
(Es podrà estudiar l’atenció de casos de millora de feina de persones en actiu)

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER INSCRIURE’S AL SIM:

-    Fotocòpia del D.N.I o N.I.E.
-    Fotocòpia del Certificat de discapacitat expedit pel C.A.D. (ICASS) o , en el seu defecte, Resolució d’invalidesa (Dictamen – proposta) de la Seguretat  Social (INSS) on consti el diagnòstic.
-    Fotocòpia del Carnet de conduir (si es disposa).
-    1 fotografia mida carnet.
-    Fotocòpia de la Tarja de l’atur. (IMPRESCINDIBLE QUE ESTIGUI INSCRIT/A AL SOC).
-    Currículum Vitae, en el cas que en tingui i preferiblement en suport informàtic.
-    Fotocòpia de l’informe de Vida Laboral. Per obtindre’l cal trucar al telèfon 901 50 20 50 o a través de la web www.seg-social.es.
-    Fotocòpia dels títols de formació que es disposin: graduat escolar, universitari, formació ocupacional...

 

· Som Agència de Col·locació amb el número 0900000049
· Disposem del certificat de qualitat ISO 9001:2000 per dur a terme la formació